Bezpieczne Przedszkole

Program „Bezpieczne przedszkole” skierowany jest zarówno do dzieci jak i do rodziców, pracowników przedszkola oraz różnych instytucji odpowiedzialnych za nasze bezpieczeństwo. Powstał na bazie doświadczeń w pracy dydaktyczno- wychowawczej, w oparciu o literaturę oraz współpracę z rodzicami i środowiskiem. Realizacja zadań wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego wymaga od nauczyciela podejmowania działań wspomagających rozwój dziecka zarówno w sferze fizycznej, emocjonalnej jak też umysłowej i społecznej.

W każdym przedszkolu bezpieczeństwo dzieci było, jest i będzie najistotniejszą sprawą. Zdrowie, życie i bezpieczeństwo dzieci stanowi wartość o którą troszczą się wspólnie rodzice, nauczyciele a także różnego typu organizacje.
Aby właściwie przygotować dziecko do roli pieszego czy pasażera należy w nim wyzwalać umiejętność współżycia z ludźmi (życzliwość, zrozumienie i poszanowanie potrzeb innych), zdolność kierowania i podporządkowania w zależności od sytuacji, słuchania poleceń, wdrażania do utrzymywania porządku, troszczenia się o słabszych, rozwijania refleksu oraz koncentracji.

Bardzo ważne jest uwrażliwienie dzieci na niebezpieczeństwo, które może się pojawić w czasie zabawy, na kształtowanie umiejętności przewidywania skutków swoich działań, promowanie pomysłów na bezpieczne spędzanie wolnego czasu, pomoc dzieciom w rozumieniu reguł i norm niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w kontaktach z innymi ludźmi.

Wiek przedszkolny jest najbardziej właściwy do wyrabiania u dzieci umiejętności i nawyków a osiągnięcie znaczących efektów, kształtowanie właściwych postaw dzieci wobec problemów bezpieczeństwa wymaga działań systematycznych i długofalowych.

Treść i struktura programu

Program zawiera treści z nowej podstawy programowej a główny nacisk kładzie na zdrowie i bezpieczeństwo. Poniżej przedstawiamy obszary z podstawy programowej, na które położony jest główny nacisk:

Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewania się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych:

• obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby zrozumieć to, co mówią i czego oczekują;  grzecznie zwraca się do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy;
• przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej ( stara się współdziałać w zabawach i sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych;
• w miarę samodzielnie radzi sobie w sytuacjach życiowych i próbuje przewidywać skutki swojego zachowania;
• umie się przedstawić: podaje swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania; wie, komu można podawać takie informacje.
Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymania ładu i porządku.

• umie poprawnie umyć się i wytrzeć oraz umyć zęby;
• właściwie zachowuje się przy stole podczas posiłków, nakrywa do stołu i sprząta po sobie;
• samodzielnie korzysta z toalety;
• samodzielnie ubiera się i rozbiera, dba o rzeczy osobiste i nie naraża ich na zgubienie lub kradzież;
• utrzymuje porządek w swoim otoczeniu

Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci. Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole:

• dba o swoje zdrowie; zaczyna orientować się w zasadach zdrowego żywienia;
• dostrzega związek pomiędzy chorobą a leczeniem, poddaje się leczeniu, np. wie, że przyjmowanie lekarstw i zastrzyki są konieczne;
• jest sprawne fizycznie lub jest sprawne w miarę swoich możliwości, jeżeli jest dzieckiem mniej sprawnym ruchowo;
• uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie przedszkolnym, w parku, na boisku, w sali gimnastyczne .

Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych. Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

• wie jak należy zachować się w sytuacji zagrożenia i gdzie można poprosić o pomoc, umie o nią poprosić;
• orientuje się w bezpiecznym poruszaniu się po drogach i korzystania ze środków transportu;
• zna zagrożenia płynące ze świata ludzi, roślin oraz zwierząt i unika ich;
• wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych (np. środków czystości);
• próbuje samodzielnie i bezpiecznie organizować sobie czas wolny w przedszkolu i w domu;
• ma rozeznanie, gdzie można się samodzielnie bawić, a gdzie nie;
Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń. Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

• rozpoznaje i nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór roku;
• podejmuje rozsądne decyzje i nie naraża się na niebezpieczeństwo wynikające z pogody, np. nie stoi pod drzewem w czasie burzy, nie zdejmuje czapki w mroźną pogodę
• wie, o czym mówi osoba zapowiadająca pogodę w radio i w telewizji, np. że będzie padał deszcz, śnieg, wiał wiatr, stosuje się do podawanych informacji w miarę swoich możliwości
Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.
• wymienia imiona i nazwiska osób bliskich, wie, gdzie pracują, czym się zajmują;
• zna nazwę miejscowości, w której mieszka, zna ważniejsze instytucje i orientuje się w rolach społecznych pełnionych przez ważne osoby, np. strażak, policjant;

Skip to content